Semināra „Kognitīvo spēju pielietošana bērnu un jauniešu apmācības procesā” novērtējuma anketa